Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007

Αχαΐα II

Το Περιβάλλον του Νομού
www.tsigris.gr

Οι ορεινοί όγκοι (65,4% της συνολικής επιφάνειας του νομού), οι ημιορεινοί (13,8%), οι πεδινοί (20,8%) και οι παράκτιοι χώροι, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες και τα επιφανειακά νερά ευνοούν την ανάπτυξη φυτοκοινωνικών ενώσεων. Πέρα όμως από τη χλωριδική φυσιογνωμία με την έντονη ποικιλότητα που ευνοεί και την ανάπτυξη πλούσιας πανίδας, η μορφολογία του εδάφους, τα νερά και η βλάστηση δημιουργούν ένα συνεχές και εναλλασσόμενο φυσικό τοπίο ιδιαίτερου κάλλους.

O βαθμός φυτοκάλυψης του νομού είναι υψηλότατος και προσεγγίζει το 97% (φυτοκαλυμένη έκταση 3.233,4 τετρ. χλμ.). Το κύριο είδος βλάστησης είναι τα αείφυλλα-πλατύφυλλα τα οποία καλύπτουν το 51.3 % των δασικών εκτάσεων, ενώ τα πιο κοινά είδη αυτής της βλάστησης είναι το πουρνάρι, η αριά, τα είδη του γένους Pistacia, χαρουπιά, δάφνη, αγριελιά κ.α.. Στην Αχαΐα συναντώνται τα περισσότερα είδη θάμνων και αυτοφυών δέντρων που υπάρχουν στην χώρα. Συγκροτήματα αμιγούς και μικτής βλάστησης εκτείνονται σε παραλιακές, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Νομού.

Η πανίδα του Νομού εμφανίζει πληθώρα ειδών και ιδιαίτερο πλούτο ειδικά όσον αφορά την ορνιθοπανίδα της. Το κλίμα της περιοχής, η μορφολογία του εδάφους και η γεωγραφική θέση συντελούν στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη πληθυσμών ορνιθοπανίδας, παρά τις σημαντικές ανθρώπινες επιδράσεις. Τα σημαντικότερα είδη πανίδας συναντώνται στις ορεινές περιοχές, στις δασικές εκτάσεις και τους υγρότοπους (Στροφιλιά, ποταμοί, έλη).

Επιπλέον, η παρουσία σημαντικών -από οικολογικής απόψεως περιοχών- όπως το σύμπλεγμα Στροφιλιάς/Κοτυχίου και ο ορεινός όγκος Χελμού/Βουραϊκού, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για περιβαλλοντικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες. Τα πιο γνωστά οικοσυστήματα της περιοχής είναι η λιμνοθάλασσα Καλόγρια, η λίμνη Τσιβλού, ο ποταμός Βουραϊκός, το δάσος Στροφιλιάς, ο υγροβιότοπος Πρόκοπος. Πολλά από τα οικοσυστήματα της περιοχής προστατεύονται από τη Συνθήκη RAMSAR.

μονάδες βιολογικών καθαρισμών που υπάρχουν ή κατασκευάζονται, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και τις θάλασσες της Αχαΐας οι οποίες είναι από τις καθαρότερες στην Ευρώπη. Oι φυσικές πηγές που είναι διάσπαρτες σε όλο τον νομό εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού, την ποιότητα του οποίου διασφαλίζει η χρήση υπερσύγχρονων τεχνικών συστημάτων επεξεργασίας πριν και μετά την εισαγωγή του νερού στα υδρευτικά δίκτυα.

Η γεωμορφολογία του νομού παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και διαφοροποίηση. Ο νομός διαθέτει μεγάλο μήκος ακτών στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, οι οποίες είναι όμορφες, καθαρές και προσπελάσιμες. Η ορεινή ζώνη καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από δάση, ενώ οι πεδινές εκτάσεις καλλιεργούνται έχοντας υψηλά ποσοστά αρδευόμενης γης.
Ο Νομός Αχαΐας θεωρείται από τους πιο ορεινούς της χώρας, αφού 60% περίπου της συνολικής του έκτασης είναι ορεινό. Οι κύριοι ορεινοί όγκοι που συναντώνται είναι:
· Το Παναχαϊκό, στο βόρειο και κεντρικό τμήμα, με μέγιστο υψόμετρο 1.926 μέτρα.
· Ο Ερύμανθος ή Ολωνός, νότια του Παναχαϊκού, με μέγιστο υψόμετρο 2.224 μέτρα, και
· Το Αροάνιο ή Χελμός, στο ανατολικό τμήμα, με μέγιστο υψόμετρο 2.341 μέτρα.
Σύμφωνα με τις βασικές ζώνες χρήσεων γης στο νομό, κατά κατηγορίες:
· το 29,76% είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις,
· το 41,16% είναι βοσκότοποι,
· το 22,39% δασικές εκτάσεις,
· το 3,75% οικισμοί,
· το 1,78% υδάτινες εκτάσεις, και
· το 1,16% λοιπές εκτάσεις.
Οι υδάτινοι πόροι του νομού είναι αρκετά σημαντικοί, καθώς υπάρχουν αρκετοί χείμαρροι και ποτάμια όπως επίσης και ύδατα με πλούσια υδροφορία λόγω του υψηλού ποσοστού βροχοπτώσεων στην περιοχή και χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους. Παρ' όλα αυτά παρατηρείται εξάντληση των υπογείων υδάτων στις αστικές περιοχές λόγω κυρίως λανθασμένης διαχείρισης.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2007

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Νέα Εποχή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
www.tsigris.gr
Την τελευταία τριετία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δόθηκαν αυξημένες δυνατότητες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα:
· Από το 2004 έως και το 2007, οι καθαροί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν.
· Με το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», για πέντε χρόνια, δίνονται στις κοινότητες και τους δήμους της χώρας, υπερδιπλάσιοι πόροι απ’ όσους δόθηκαν τα προηγούμενα επτά χρόνια (1998-2004), υπό όρους πλήρους διαφάνειας.
· Ψηφίσθηκε, με τη συναίνεση της ΚΕΔΚΕ, ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ν. 3463/2006), ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους δήμους και τις κοινότητες να πορευθούν στη νέα εποχή.
· Προετοιμάζεται τον νέο Νομαρχιακό Κώδικα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η Πολιτεία στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότερες δράσεις για την τοπική ανάπτυξη, την περιφερειακή σύγκλιση, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Σημαίνει αποφάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα καθημερινά προβλήματά του. Σημαίνει εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών.

Κάθε ημέρα που περνά, η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας καθίσταται ισχυρότερη. Με συστηματικό και συντονισμένο σχεδιασμό, η Κυβέρνηση μετατρέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση από «φτωχό συγγενή» του κράτους σε κύριο άξονα στρατηγικής ανάπτυξης και προόδου.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά το ρόλο που τής αξίζει. Διαδραματίζει ρόλους που ενισχύουν το επίπεδο της Δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή, καθώς και τη συνολική ανάπτυξη της χώρας. Βρίσκεται μπροστά σε μία νέα φάση της μακρόχρονης πορείας της, με βασικό χαρακτηριστικό τη σταδιακή υποχώρηση του κεντρικού κράτους προς όφελος της Περιφέρειας. Η Αυτοδιοίκηση καθίσταται φορέας αποφάσεων για τα κοινά, άμεσης και ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα δημόσια -τα δημοτικά και κοινοτικά- πράγματα, καθώς και φορέας κοινωνικών αλλαγών και ανάπτυξης.

Μια νέα εποχή αρχίζει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ρεαλιστικούς στόχους και οράματα για τις τοπικές κοινωνίες και το καλό των πολιτών. Οι κρίσιμες αλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της αποτελούν συνολική μεταρρυθμιστική προσέγγιση με κύρια κατεύθυνση την ισχυροποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007

Φορολογική Πολιτική

Η Νέα Ελληνική Φορολογική Πολιτική
www.tsigris.gr

Η φορολογική δικαιοσύνη έχει να κάνει με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την υλοποίηση μειζόνων αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Δεν νοείται να επιβάλλονται νέοι φόροι σε αυτούς που συνήθως φορολογούνται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, υλοποιώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία σύγχρονων ελεγκτικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, έθεσε ήδη σε λειτουργία την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Η δημιουργία της νέας Υπηρεσίας ικανοποιεί την ανάγκη λειτουργίας μιας αποτελεσματικής, ευέλικτης και σύγχρονης Υπηρεσίας πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος, της μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση, εκτός από την αναπτυξιακή κατεύθυνση που δίνεται στο φορολογικό σύστημα της χώρας μας, γίνεται πιο αντικειμενικό και αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και απλουστεύονται οι διαδικασίες.

Η φοροδιαφυγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πληγές της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε στο παρελθόν. Έμειναν στο περιθώριο οι δυνατότητες που παρείχαν οι νέες τεχνολογίες και ζημιώθηκε τόσο το Δημόσιο, όσο και οι νομοταγείς πολίτες. Σήμερα η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται. Για αυτό παρατηρούμε τα δύο τελευταία χρόνια μια σημαντική βελτίωση των εσόδων.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα και την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που διενεργεί τις διασταυρώσεις στοιχείων έχουν μπει σε φάση έντασης και σύντομα η φοροδιαφυγή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Παιδεία - Έρευνα - Τεχνολογία

Η Ελλάδα της Παιδείας
www.tsigris.gr

Η Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την Ελλάδα της Παιδείας, την Ελλάδα που επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιό της, τις νέες γενιές, τις νέες τεχνολογίες, τη νέα γνώση.
Στην κατεύθυνση αυτή, στα περίπου τρεισήμισι χρόνια της Νέας Διακυβέρνησης έγιναν τα ακόλουθα:
· Συστάθηκε Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
· Δημιουργούνται νέα ερευνητικά κέντρα και πόλοι καινοτομίας.
· Καταρτίστηκε και ψηφίζεται, στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, τη σύνδεσή της με την παραγωγή, τη στήριξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
· Υλοποιείται πρόγραμμα κατασκευής πανεπιστημιακών κτιρίων και κτιρίων Τ.Ε.Ι. σε 32 πόλεις της χώρας.
· Κατασκευάστηκαν 267 νέες σχολικές μονάδες, αναβαθμίστηκαν 100 υπάρχοντα σχολεία. Συνολικά παραδόθηκαν 2.566 αίθουσες.
· Κατασκευάστηκαν 26 κλειστά γυμναστήρια.
· Μειώθηκε η διπλοβάρδια στο λεκανοπέδιο της Αττικής από 8,2 % το Μάρτιο 2004 σε 3,2% σήμερα.
· Απομακρύνθηκε ο αμίαντος από 270 σχολεία.
· Έγινε προσεισμικός έλεγχος σε 3.650 σχολεία που είχαν κατασκευασθεί προ του 1960 χωρίς αντισεισμικό κανονισμό.
· Ξεκίνησε και υλοποιείται πρόγραμμα κατασκευής 286 Βιβλιοθηκών σε σχολεία όλης της χώρας.
· Υλοποιείται πρόγραμμα για 80 νέα σχολεία σε όλη την Ελλάδα προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ (κατασκευή - συντήρηση - φύλαξη - ασφάλεια).

Συγχρόνως, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα βιοκλιματικών εφαρμογών στα σχολεία που περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, την τοποθέτηση αισθητήρων CO2 για βελτίωση ποιότητας αέρα στις τάξεις, την κατασκευή πράσινων στεγών, την ενίσχυση του πρασίνου στις αυλές των σχολείων, κλπ.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2007

Πολιτιστική Πολιτική

Η Ελλάδα του Πολιτισμού

Στον τομέα του Πολιτισμού, η Κυβέρνηση χαράζει σταθερά και αποτελεσματικά τη στρατηγική της με στόχο τη διαφύλαξη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή στρατηγικό σχέδιο για την μεταολυμπιακή αξιοποίηση της ολυμπιακής κληρονομιάς. Με σαφείς στόχους και ξεκάθαρο χωροταξικό σχεδιασμό, το Σχέδιο της Κυβέρνησης συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διεύρυνση των επιλογών των πολιτών στους βασικούς τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, με σεβασμό πάντοτε των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη η κλειστή αρένα Μπάτμιντον στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί έχει μετατραπεί σε σύγχρονο θέατρο διεθνών προδιαγραφών.

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό πολιτιστικών μας αγαθών. Ενδεικτικά αναφέρεται ο επαναπατρισμός 48 νομισμάτων από ανασκαφική έρευνα του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ασίνη της Αργολίδας, καθώς και η επιστροφή αρχαίων αντικειμένων από το Μουσείο Γκετί των ΗΠΑ, μία παλαιά διεκδίκηση της χώρας μας, που εκκρεμούσε από το 1995.

Ο νέος νόμος για την πολιτιστική χορηγία, η ενσωμάτωση δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες θεσμικές πρωτοβουλίες στο χώρο του πολιτισμού.

Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης ανοίγει για το κοινό περί τα τέλη 2007. Οργανώθηκε η μεταφορά των εκθεμάτων από το παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης στο Νέο Μουσείο. Η μελέτη της μεταφοράς έλαβε υπόψη όλους τους πιθανούς κινδύνους, έτσι ώστε το έργο να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και με μηδενική καταπόνηση των αριστουργημάτων της Ακρόπολης.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007

Δασικές Πυρκαγιές

Με αφορμή το Χαμό των Άτυχων Δασοπυροσβεστών
Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και το Πήλιο, καθώς και η χθεσινή τραγωδία με τον άδικο χαμό των τριών άτυχων εποχικών δασοπυροσβεστών στο Ρέθυμνο με πείθουν απόλυτα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη νηφαλιότητα στην εκτίμηση και ιδιαίτερη προσοχή στο δημόσιο λόγο που εκφέρουμε σχετικά με γεγονότα εκτάκτων καταστάσεων και θεομηνιών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες), που δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων αδύναμος να αντιμετωπίσει.

Αυτή την ώρα το μόνο που θα ήθελα να εκφράσω, ως καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είναι τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των άτυχων δασοπυροσβεστών και είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πυροσβέστες -μόνιμους, εποχικούς και εθελοντές- που με αυτοθυσία πέφτουν κυριολεκτικά στις φλόγες για να σώσουν τα δάση και τις περιουσίες μας.. Άλλη εκμετάλλευση δεν αντέχουν ο ανθρώπινος πόνος και η νοημοσύνη μας.

Αχαΐα Ι

Γενικές Πληροφορίες για την Ιστορία του Νομού
www.tsgris.gr
H εξέχουσα θέση της Αχαΐας στην εξελικτική πορεία του Ελληνικού Πολιτισμού αποτυπώνεται στον πλούτο των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της. Όπως έδειξαν ανασκαφές στο Β.Δ. τμήμα της Αχαΐας, κοντά στον Άραξο, η Αχαΐα πρωτοκατοικήθηκε την Παλαιολιθική Εποχή. Πρώτοι κάτοικοι της Αχαΐας θεωρούνται οι Ίωνες και το αρχικό της όνομα ήταν Αιγιαλός ή Αιγιαλεία. Κατοικημένη ήταν και στα Μυκηναϊκά χρόνια, ενώ με την εισβολή των Δωριέων (1100 π.Χ.), Αχαιοί από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν εδώ και ίδρυσαν δώδεκα σημαντικές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες ήταν το Αίγιο και η Πάτρα. Η περιοχή ονομάστηκε Αχαΐα, ενώ οι παλαιότεροι κάτοικοί της μετανάστευσαν στην Αττική και από κει στις ακτές της Μικράς Ασίας η οποία ονομάστηκε Ιωνία.

Η Αρχαία Αχαΐα ήταν οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο μεγάλης σημασίας. Οι Αχαιοί πήραν μέρος στην ίδρυση αποικιών στην Κάτω Ιταλία (700 π.Χ.) αλλά δεν συμμετείχαν στις σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις και πολιτικά γεγονότα του 5ου αι. π.Χ. Το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της περιοχής αποτελεί η ίδρυση της Αχαϊκής Συμπολιτείας το 280 π.Χ., η αναδιοργάνωση δηλαδή της ομοσπονδίας των αχαϊκών πόλεων, η οποία συντελέστηκε κάτω από την απειλή της μακεδονικής επέκτασης, αλλά και σαν μία ύστατη προσπάθεια να εμποδιστεί η Ρωμαϊκή εξάπλωση στην Ελλάδα. Εσωτερικές διαφορές και διαμάχες με τις υπόλοιπος ελληνικές πόλεις αδυνάτισαν τη Συμπολιτεία με αποτέλεσμα τη διάλυσή της και την υποταγή της Αχαΐας, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας, στους Ρωμαίους (146 π.Χ.).

Η διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή και το μαρτύριο του Απόστολου Ανδρέα (προστάτη Άγιου της Πάτρας) στην Πάτρα (68 μ.Χ.) επηρέασε σημαντικά την ιστορία της Αχαΐας. Σημαντικά χριστιανικά κέντρα άρχισαν να παρουσιάζονται. Τα μοναστήρια της Αγίας Λαύρας, των Ταξιαρχών και του Μεγάλου Σπηλαίου, τα οποία για πολλούς αιώνες υπήρξαν προμαχώνες της ορθόδοξης πίστης, συγκέντρωσαν ανεκτίμητους θησαυρούς του Χριστιανισμού και της τέχνης. Τη Βυζαντινή Εποχή η Αχαΐα ήταν πλούσια και εύφορη και γι' αυτό δέχτηκε επανειλημμένες επιδρομές (Σλάβων, Αράβων, κλπ). Το 1205 περιήλθε στους Φράγκους και χωρίστηκε σε βαρονίες που ανήκαν στο Πριγκιπάτο της Αχαΐας ή του Μορέως.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης κατακτήθηκε από τους Τούρκους (1460). Η Αχαΐα έμεινε υπό Τουρκική κατοχή (εκτός από μικρά διαστήματα που την κατείχαν οι Ενετοί) μέχρι την Επανάσταση του 1821, στην οποία η Αχαΐα πρωτοστάτησε. Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, κοντά στα Καλάβρυτα, υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης, ενώ το κάστρο της Πάτρας ήταν από τα πρώτα που πολιόρκησαν οι επαναστατημένοι Έλληνες. Η Πάτρα απελευθερώθηκε το 1828 από γαλλικό απελευθερωτικό στράτευμα με επικεφαλής το στρατηγό Μεζόν. Έκτοτε η περιοχή ακολούθησε τις τύχες της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η Αχαΐα είχε μεγάλη συμμετοχή, αλλά γνώρισε και μεγάλες καταστροφές, κεγάλες καταστροφές, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, με αποκορύφωμα το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

Κεντρική Επιτροπή ΝΔ


Εύχομαι σε όλους τους φίλους και συναγωνιστές που εκλέχθηκαν στην νέα Κεντρική Επιτροπή της ΝΔ, από το 7ο Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στα καθήκοντά τους.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2007

Δημοσκοπήσεις Ιουνίου

Κάθαρο προβάδισμα της ΝΔ
www.tsigris.gr
Και οι δύο έρευνες μέτρησης της κοινής γνώμης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, παρά τη διαφορετική μεθοδολογία τους, κατέγραψαν αντίστοιχα ευρήματα στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, πιστοποιώντας ένα σαφές προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ με διαφορά μεγαλύτερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Συγκεκριμένα, η έρευνα «Τάσεις» της MRB με τη μέθοδο της κάλπης κατέγραψε διαφορά 2,3% υπέρ της ΝΔ, ενώ και η τηλεφωνική έρευνα της RASS κατέγραψε επίσης διαφορά 2,2%.

Σημειώνεται, ότι από τον Απρίλιο 2004 μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιευθεί σχεδόν 150 πανελλήνιες έρευνες με στοιχεία πρόθεσης ψήφου. Σε όλες τις έρευνες η ΝΔ προηγείται σταθερά. Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει στη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές (παράσταση νίκης). Στο σχετικό ερώτημα η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με εντυπωσιακή διαφορά που κυμαίνεται από 34 μονάδες (MRB) μέχρι και 47 μονάδες (RASS), ενώ 1 στους 2 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε ότι στην προεκλογική περίοδο του 2004 το προβάδισμα της ΝΔ στην παράσταση νίκης δεν ξεπερνούσε τις 20 μονάδες.

Στα τρεισήμισι περίπου χρόνια της Νέας Διακυβέρνησης οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τους αρχηγούς και τα κόμματα δίνοντας καταλυτική υπεροχή στον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τη ΝΔ σε όλους τους επιμέρους δείκτες. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την αναλυτική έρευνα «Τάσεων» της MRB η υπεροχή της ΝΔ είναι συντριπτική σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες. Συγκεκριμένα:
· Σε 23 διαφορετικά θετικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κώστας Καραμανλής προηγείται του Γιώργου Παπανδρέου στα 21.
· Σε 20 διαφορετικά θετικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα κόμματα, η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ στα 19.
· Από τους 20 τομείς άσκησης πολιτικής, η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ -ως πιο αξιόπιστο κόμμα να τους διαχειρισθεί- στους 19.
· Στη λίστα των 15 δημοφιλέστερων πολιτικών προσώπων περιλαμβάνονται 10 στελέχη της ΝΔ και μόνο 4 του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη το 40,6% που δηλώνει ότι η ΝΔ πρέπει να παραμείνει στην Κυβέρνηση, έναντι του 35,9% που απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει, σημειώνοντας διαφορά υπέρ της ΝΔ αντίστοιχη με αυτή που έκρινε τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές (4,7%).

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2007

7ο Τακτικό Συνέδριο ΝΔ

Μαζί Μπορούμε Περισσότερα
www.tsigris.gr
Βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο της πρώτης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ. Η πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή είναι πλέον σαφές ότι χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές, που έχει ανάγκη ο Τόπος και απαιτούν οι πολίτες. Είναι η τετραετία των τομών και των μεταρρυθμίσεων. Η Κυβέρνηση προχωρά μπροστά χωρίς προκαταλήψεις και λαϊκισμούς, μακριά από αναχρονιστικές αντιλήψεις. και απαλλαγμένη από νοοτροπίες συντήρησης.

Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης πηγάζουν από την αδιαπραγμάτευτη αρχή για διαφάνεια και ισοπολιτεία και μέσα από αυτό το πολιτικό σκεπτικό πρέπει να αναλύονται. Για τον λόγο αυτό η Κυβέρνηση της ΝΔ κατέστησε σαφές ότι η πολιτική της τοποθέτηση είναι στο χώρο του Κοινωνικού Κέντρου, σε έναν χώρο όπου επικρατεί η σύνεση, η μετριοπάθεια, η συνεννόηση και η σύνθεση απόψεων και απουσιάζουν ο φανατισμός, η πόλωση και οι τεχνητές διαχωριστικές γραμμές.

Σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έχει ήδη δώσει απτά δείγματα γραφής που αποδεικνύουν ότι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ενισχύεται μέσα από τη συνέπεια των προεκλογικών δεσμεύσεων και των κυβερνητικών δράσεων. Η Νέα Διακυβέρνηση κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, και αυτό επαναφέρει την αξιοπιστία της πολιτικής στη διακυβέρνηση της χώρας.

Προεκλογικά οι πολίτες εμπιστεύθηκαν τον Κώστα Καραμανλή και την ΝΔ για τη δημιουργία της Νέας Ελλάδας. Η πλατιά κοινωνική συμμαχία που διαμορφώθηκε οδήγησε σε μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του Μαρτίου 2004, η οποία ενισχύθηκε στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004. Σήμερα, οι πολίτες περιβάλλουν με την ίδια εμπιστοσύνη την Κυβέρνηση της ΝΔ, γιατί αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση που παρέλαβε, αλλά και γιατί αναγνωρίζουν τις επίπονες προσπάθειές της να επαναφέρει τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα, προσδίδοντας παράλληλα αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον.

Η Κυβέρνηση μένει προσηλωμένη στην πολιτική των μεταρρυθμίσεων, αφήνοντας πίσω τον κρατικισμό και τον ακραίο φιλελευθερισμό. Τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό που είδαμε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, χωρίς την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού. Άλλωστε τόσο ο κρατικισμός, όσο και η κοινωνική αναλγησία των ισχυρών, οδηγούν σε οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα, σε ακινησία και τέλμα.

Η Νέα Διακυβέρνηση συνεχίζει στο δρόμο που θέλει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Μακριά από ιδεοληψίες και πρακτικές του παρελθόντος, προχωρά σε μεταρρυθμίσεις που θα έχουν θετικά αποτελέσματα για τη χώρα και τους Έλληνες. Προχωρά, αφουγκραζόμενη την κοινωνία. Προχωρά με διαρκή διαβούλευση και κοινωνική λογοδοσία.

Για τη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τους πολλούς και στηρίζονται απ’ αυτούς. Μόνο με τη στήριξη της κοινωνίας οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να πετύχουν. Μεταρρυθμίσεις ερήμην της κοινωνίας δεν νοούνται. Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή διαμορφώνει την Ελλάδα που δεν θα αγκομαχά πίσω από τις εξελίξεις, την Ελλάδα που ξεφεύγει από τις θέσεις των ουραγών, για να βρεθεί στους πρωτοπόρους της Ευρώπης. Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος: Ελλάδα ανταγωνιστική, µε ποιότητα και ισχυρό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.

Οι αρχές που ακολουθούνται είναι ξεκάθαρες και δεν αλλάζουν. Η Κυβέρνηση συνεχίζει, αποφασιστικά και ασυμβίβαστα, τον αγώνα που ανέλαβε. Εκπτώσεις δεν κάνει. Εκβιασμούς δεν δέχεται. Συµψηφισµοί δεν γίνονται. Ένας είναι ο κανόνας. Και ο κανόνας αυτός είναι κοινός για όλους. Διαφάνεια παντού.

Η Νέα Εποχή ορίζει ξεκάθαρες αρχές: Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα - Ευθύνη. Ορίζει σταθερές αξίες: Ομοψυχία – Συστράτευση - Διεθνή συνεργασία. Ορίζει συγκεκριμένους στόχους: Οικονομία ευκαιριών - Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη - Κράτος δικαίου, δίπλα στον πολίτη. Ορίζει µε σαφήνεια και το δρόμο του μέλλοντος: Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις – Σύγχρονες πολιτικές - Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Αυτή είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζει το έργο της µε τη δύναμη που της δίνει η πλατιά κοινωνική πολιτική συµµαχία, που στηρίζει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Προχωρά µε τόλμη στις αλλαγές των αναχρονιστικών και ξεπερασμένων δομών, που καθήλωναν τη Χώρα. Προχωρά, σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία.

Η Ελλάδα οφείλει -και μπορεί- να βγει μπροστά. Η Νέα Διακυβέρνηση οφείλει -και είναι αποφασισμένη- να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και πολιτικής. Να σηκώσει πιο ψηλά το δημόσιο βίο. Να δημιουργήσει νέο πολιτικό πολιτισμό. Οφείλει και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Δεν ισχυρίζεται κανένας ότι μέσα σε περίπου τρεισήμισι χρόνια λύθηκαν όλα τα προβλήµατα του Τόπου. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και ο έλεγχος της οικονοµίας, η αντιµετώπιση της ανεργίας και της ακρίβειας, η μεταρρυθµιστική πολιτική για την παιδεία και την υγεία και η πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς είναι μάχες διαρκείας.

Ο βασικός αντίπαλος της Κυβέρνησης ήταν και παραµένουν τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Τόπος. Στην κατεύθυνση αυτή, εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Αποφασισμένη να πάει πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη, έχει την τόλμη, να πάει τη χώρα μπροστά. Προχωρά χωρίς αιφνιδιασμούς. Με την κοινωνία παρούσα. Χωρίς δογµατισµούς. Με τον πολίτη συµµέτοχο. Χωρίς προκαταλήψεις. Με διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση.

Είναι η ώρα των μεγάλων και υπεύθυνων αλλαγών, που έχει ανάγκη ο Τόπος και απαιτεί ο πολίτης. Είναι η ώρα για τομές και μεταρρυθμίσεις. Μακριά από δόγματα και λαϊκισμούς. Μακριά από αναχρονιστικές αντιλήψεις. Μακριά από κρατικίστικες ιδεοληψίες. Μακριά από νοοτροπίες συντήρησης.

Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων, απαιτεί να αλλάξουν τα πράγματα και να δοθεί οριστικό τέλος στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Η κοινωνία -ώριμη όσο ποτέ, σίγουρη για την αναγκαιότητα, βέβαιη για την επιτυχία- δείχνει το δρόμο του μέλλοντος.

Χτίζουμε όλοι μαζί, κράτος δικαίου, πραγματικά κοινωνικό. Οικονομία ευκαιριών. Κοινωνία που παράγει και προοδεύει. Θεµελιώνουµε, όλοι μαζί, µε διάλογο και συνεννόηση, τη νέα προοπτική για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Η πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή αποδεικνύει στην πράξη ότι τελικά όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007

Περιβαλλοντική Πολιτική

Εθνική Πολιτική για το Περιβάλλον
Η Ελλάδα αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις που διασφαλίζουν το περιβάλλον και εγγυώνται μια οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη.
· Σε απόλυτη προτεραιότητα έχει τεθεί η ταχεία εναρμόνιση της Ελληνικής με την Κοινοτική Νομοθεσία, για σημαντικά θέματα όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση αποβλήτων, ο περιβαλλοντικός θόρυβος κ.α.
· Κλείνουν η μία μετά την άλλη, όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που είχε η Ελλάδα για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
· Εφαρμόζονται ολοκληρωμένες πολιτικές για να πετύχει η χώρα μας τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προωθείται η ανακύκλωση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.
· Ενισχύονται ουσιαστικά οι προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Χερσαία, Θαλάσσια και Υγροτοπικά Πάρκα κλπ), με τη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Φορέων Διαχείρισης.
· Η Ελλάδα προχωρά στην εκπόνηση και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη και Αειφόρο Ανάπτυξη της Χώρας.
· Εφαρμόζονται νέα Σχέδια Διαχείρισης για στερεά και υγρά απόβλητα και την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε όλη τη χώρα.
· Καταρτίσθηκε το πρώτο Εθνικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.
· Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
· Εντατικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι, επιβάλλοντας αυστηρότατες ποινές.
· Προωθείται η χωροθέτηση σημαντικότατων προγραμμάτων αναπλάσεων σε ολόκληρη την Αττική.
· Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να αποκτήσει Εθνικό Κτηματολόγιο.
· Επιταχύνονται οι ρυθμοί απορρόφησης των κοινοτικών πόρων για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ και από 14% ξεπέρασε το 50%.

Ο στόχος της χώρας μας είναι φιλόδοξος: Με δραστικές παρεμβάσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των αστικών και μη υποδομών, τη καλλιέργεια νέας κουλτούρας επικοινωνίας και συμβίωσης, η χώρας μας αποσκοπεί σε συνολική αλλαγή του τρόπου που ζούμε, εργαζόμαστε και κυκλοφορούμε.